REGULAMIN LICYTACJI INTERNETOWEJ SKLEPU www.vipos.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z licytacji wybranych produktów dostępnych w Sklepie Vipos, który to prowadzony jest przez sprzedającego, w szczególności licytacji produktów dostępnych w Sklepie, dostarczania wylicytowanych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów opłaty sprzedaży produktów, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu VIPOS.

II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu VIPOS Umowę sprzedaży
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym rozumieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie VIPOS nie związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
Licytacja - procedura zawierania umów sprzedaży Towaru, opisana w niniejszym Regulaminie polegająca na oferowaniu Towaru do sprzedaży Licytantom przez Sprzedającego, oraz składaniu ofert zakupu na podstawie, których Licytant zobowiązuje się zakupić wylicytowany Towar za cenę uzyskaną w trakcie Licytacji.
Licytant – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji.
Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedawcę, w szczególności zawierająca cenę i opis oferowanego Towaru.
Sprzedawca – SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Panewnicka 109, 40–761 Katowice, NIP PL6270013240, KRS 0000119218 SR Katowice-Wschód wydział VIII gospodarczy KRS
Towar – Produkty, które mogą być przedmiotem transakcji zgodnie z Regulaminem;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie VIPOS na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

III. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Licytantem mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
2. Użytkownik przed przystąpieniem do Licytacji zobowiązany jest dokonać rejestracji, poprzez wypełnienie i przesłanie (zaakceptowanie) formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu VIPOS.
3. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta Licytującego jeżeli działanie
Licytującego było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Klient nie wywiązuje się
ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych towarów) lub podał przy rejestracji nieprawdziwe dane.
4. Wszystkie ceny podawane w trakcie licytacji są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają należny podatek od towarów i usług. Ze względów na specyfikację Sklepu i uwarunkowania techniczne przy produktach może wyświetlać się waluta Euro. Jednakże każdorazowo produkt poddany licytacji jest wyrażony w walucie polskiej, bez względu na skrót waluty pojawiający się przy cenie.
5. Użytkownik nie może udostępniać konta osobom trzecim.
6. Przystępując do Aukcji Licytant zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.

IV. PRZEBIEG LICYTACJI
1. Ogłoszenie o Licytacji jest dokonywane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu VIPOS Oferty zawierającej:
- datę rozpoczęcia i zakończenia Licytacji,
- cenę minimalną brutto wyrażoną w polskich złotych,
- opis Towaru.
2. W Licytacji Sprzedawca ustala cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać Towar. Zaproponowanie przez Licytantów ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej.
3. Przed przystąpieniem do Licytacji Użytkownik zobowiązany jest do założenia konta na stronie Sklepu VIPOS, lub do zalogowania się na konto już istniejące.
4. Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Cena oferowana przez Licytanta musi być, co najmniej na poziomie ceny minimalnej. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w Licytacji. W wypadku, gdy inny Licytant złożył już ofertę nabycia według podanej przez siebie ceny, kolejni Licytanci mogą złożyć postąpienia, tj. ofertę nabycia według wyższej ceny od ostatnio zaoferowanej. Minimalna kwota postąpienia wynosi 1 zł.
5. Złożona przez Licytanta oferta cenowa wiąże go do zakończenia Licytacji chyba, że w trakcie Licytacji zaproponowana zostanie cena wyższa.
6. Licytacja zostaje zakończona w terminie wskazanym na stronie internetowej Sklepu VIPOS. Po upływie terminu zakończenia Licytacji nie będą przyjmowane żadne kolejne oferty, bez względu na przyczynę nie zmieszczenia oferty przed jej zamknięciem.
7. Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Licytant, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, określonej przez Sprzedawcę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.
8. W przypadku nieuiszczenia opłaty i braku kontaktu w przeciągu 14 dni od zakończenia licytacji, transakcja uznana jest za niebyłą a produkt wystawiony do sprzedaży.
9. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem i Sprzedawcą wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail i ma charakter wyłącznie informacyjny.
10. Klient zobowiązany jest do wskazania sposobu płatności oraz dostawy towaru.

V. ZAPŁATA
1. Zapłata za zakupiony towar może zostać dokona:
- przed odbiorem Towaru (płatność z góry) - przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności elektronicznych PayU. W tym przypadku dostawa nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem systemu PayU.
- gotówką przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy
- gotówką (za pobraniem) przy odbiorze Towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Klient dokonuje zakupu Towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy wskazanych w Ofercie. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

VI. DOSTAWA
1. Towary zakupione w trakcie licytacji. przy wykorzystaniu Sklepu VIPOS dostarczane są na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru i płatności. Koszty dostawy widoczne są po zalogowaniu do Sklepu Vipos, w 4 kroku podczas składania zamówienia.
3. Przy odbiorze przesyłki prosi się Klienta, aby sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem Internetowym, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia odbioru Towaru. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jedną z możliwych form odstąpienia jest wykorzystanie formularza odstąpienia od umowy przesłanego wraz z dostarczanym Towarem lub "formularza zwrotu" dostępnego w zakładce Moje Zwroty, po zalogowaniu do konta w Sklepie Vipos. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres Sklepu Internetowego.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sklep VIPOS dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru niezwłocznie, a Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru (jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na poniższy adres: SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Panewnicka 109, 40–761 Katowice
3. W celu usprawnienia procedury zwrotu należności Klienta, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego.
4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
5. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

VIII. REKLAMACJE
1. Sklep VIPOS jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego Towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamując zakupiony towar należy przedstawić dowód zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.
4. W wypadku uwzględnienia żądań Konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową, koszty związane z przesłaniem Towaru do Sklepu zostaną zwrócone.
5. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową wobec Sklepu VIPOS nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli zamówione Towary są nią objęte.
6. Wszelkie reklamacje związane z Towarami zamawianymi w Sklepie VIPOS mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedawcy, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną.
7. Sklep VIPOS zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji Klientów w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, przy czym w wypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, nie ustosunkowanie się do żądań Konsumenta we wskazanym terminie, oznaczać będzie uznanie tych żądań za zasadne.
8. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.
9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych wysłanych za pobraniem.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie przetwarzania danych przez SUMA SOLUTIONS Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Panewnicka 109 40–761 Katowice Koncesja MSWiA L-0509/00 zarejestrowana KRS 0000119218 SR Katowice-Wschód wydział VIII gospodarczy KRS.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy o współpracy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy, w celach związanych z prowadzoną działalnością, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego; na podstawie zgody i wyłącznie w zakresie wskazanym w treści udzielonej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy oraz po zakończeniu trwania współpracy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu, do czasu cofnięcia przez Odbiorcę zgody.
Odbiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Odbiorca ma prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzania danych osobowych dotyczące Odbiorcy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą danych jest SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. Dane mogą być przekazane partnerom współpracującym wymienionym na stronie suma.solutions . Podanie danych przez Odbiorcę jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Administratorem.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Przy składaniu zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w wypadku Konsumenta potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym dla siedziby Sklepu Internetowego.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01 marca 2018 r.