netto brutto

Aby dokonać zwrotu - zgłosić odstąpienie od umowy - wypełnij formularz odstąpienia od umowy:

Formularz odstąpienia od umowy - Wypełnij formularz >>

Do wypełnienia formularza potrzebujesz tylko dwie rzeczy. (1)  8-mio cyfrowy numer zamówienia i (2) adres email. Numer zamówienia znajdziesz w korespondencji email z potwierdzeniem zamówienia. Po wypełnieniu formularza, możesz nadać paczkę bezkosztowo. 

Pamiętaj masz 14 dni na nadanie paczki od zgłoszenia odstąpienia od umowy.

---------------------------------------

Regulamin zwrotów

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę̨ na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić́ bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę̨ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę̨, przestaje ona wiązać.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się̨ od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny lub wskazana przez niego osoba inna niż̇ przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 7. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć́ Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć́ oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Kupującego i przesłania go Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. W chwili odstąpienia od umowy wygasają̨ powiązane z nią̨ umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę̨ lub osobę̨ trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną̨ zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronnę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • których przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż̇ do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 • której Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zadał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż̇ te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontrol
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań́ na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą̨ wystąpić́ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

Niezależnie od potwierdzenia Faktury Korygującej nie później niż̇ w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia Faktury Korygującej Sprzedawca ma obowiązek zwrócić́ Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż̇ najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Zwrot dokonany będzie niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodzi się̨ na inne rozwiązanie; Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne

-----------------------------------------------

Adres do zwrotu produktów przesyłką własną:

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o
.
ul.Panewnicka 109
40-761 Katowice

Pamiętaj aby przez wysyłką zwrotu własnym przewoźnikiem wypełnić formularz odstąpienia od umowy

Śledź nas na Facebooku