Regulamin zakupów w sklepie internetowym VIPOS.PL

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady współpracy pomiędzy SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o (dalej SUMA) a Partnerami Handlowymi w zakresie sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie SUMA.
 2. Partner Handlowy to branżowe firmy zajmujące się odsprzedażą produktów. 
 3. SUMA prowadzi sprzedaż B2B ograniczoną do potwierdzonych Partnerów handlowych
 4. Partner Handlowy nie może przenosić uprawnień i obowiązków wynikających ze współpracy na osoby trzecie.
 5. Każdorazowe zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją umieszczonych tu Zasad Współpracy Handlowej.
 6. Ceny:
  - Produkty oferowane przez SUMA i ich ceny określone są na stronie  - ważne w dniu dokonywania zakupu.  
  - Wszystkie prezentowane ceny są cenami netto (nie zawierają podatku 23%VAT).
  - Podczas składania zamówienie zostanie naliczony podatek VAT 23% i koszt transportu. 
  - Ceny jednostkowe nie zawierają kosztów wysyłki czy też kosztu transportu do klienta.
  - Podawane ceny są cenami w magazynie SUMA w Katowicach.
  - Ceny hurtowe (po upuście)  uwzględniają rabat do odsprzedaży.
  - Ceny hurtowe (po upuście) widoczne są po zalogowaniu i mogą być przeliczane zgonie w indywidualnymi warunkami handlowymi partnera.
  - Ceny promocyjne są widoczne po zalogowaniu.
  - Dostępne cenniki nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.
  - Dostępne cenniki nie jest ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
 7. Partner Handlowy składając zamówienie oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i że działalność ta obejmuje usługi w zakresie objętym ofertą SUMA
 8. Partner Handlowy uzyskuje dostęp do autoryzowanej strefy, w której znajduje się ceny hurtowe.
 9. Od Partnera Handlowego wymagamy samodzielnej obsługi sprzętu przed i po sprzedaży.
 10. Partner Handlowy prowadzi sprzedaż Produktów we własnym imieniu i na własne ryzyko.
 11. Prezentowane urządzenia przeznaczone są do dalszej odsprzedaży.  Strony sprzedaży, działając na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady rzeczy określoną w dziale II Kodeksu Cywilnego w zakresie odpowiedzialności za wady prawne rzeczy sprzedanej.
 12. Strony umowy sprzedaży, działając na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, ograniczają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy określoną w dziale II Kodeksu Cywilnego w sposób : W ramach rękojmi za wady fizyczne Odbiorcy przysługuje wyłącznie uprawnienie do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych. Pozostałe uprawnienia Odbiorcy wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu.
 13. Roszczeniom z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie podlegają: uszkodzone mechanicznie, chemicznie lub termicznie bądź celowo uszkodzone oraz z wywołanymi przez te uszkodzenia wadami - eksploatowane niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją użytkowania bądź z przepisami bezpieczeństwa - niewłaściwie konserwowane lub przechowywane - w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez nieautoryzowany Serwis.
 14. Pomoc  techniczna:
  - Partner Handlowy ma prawo korzystać z wiedzy i porad specjalistów zatrudnionych w SUMA.
  - Pomoc i wsparcie techniczne prowadzone jest tylko do produktów zakupionych w SUMA
  - Pomoc i wsparcie techniczne prowadzone jest w formie telefonicznego wsparcia technicznego lub konsultacji z technikami w lokalnym serwisie w Katowicach.
  - Partner Handlowy na prawo do skorzystania ze odpłatnego wsparcia technicznego w określonej lokalizacji. Koszt takiej usługi zostanie każdorazowo wyceniony indywidualnie.
 15. Zamówienia
  - Zamówienia składane są przez Partnera Handlowego drogą pisemną, ustną lub elektroniczną (system VIPOS) . SUMA zastrzega sobie prawo wyboru formy zamówienia składanego przez Partnera Handlowego.
  - SUMA  ma prawo zażądać złożenia zamówienia w formie przez siebie wskazanej, w tym także wyłącznie w formie pisemnej.
  - W przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty e-mail i braku potwierdzenia telefonicznego, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
  - zamówienia na podstawie Loginu do - nie ma obowiązku badania czy osoba dokonująca telefonicznego potwierdzenia zamówienia jest do tego upoważniona.
  - Za zgodą stron poszczególne zamówienia mogą być realizowane na warunkach innych niż określone niniejszym regulaminem i dlatego dla każdej transakcji obowiązujące są ceny i warunki płatności wskazane na fakturze.
  - Otrzymanie przez SUMA zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem, chyba, że z przyczyn niezależnych, nie może zrealizować całości lub części zamówienia. W tym wypadku Partner Handlowy zostanie niezwłocznie powiadomiony.
  - Termin realizacji zamówienia określa SUMA, mając na uwadze aktualny stan magazynowy, jak i praktyczną możliwość jak najszybszego sprowadzenia produktu.
 16. System sprzedaży VIPOS
  - System sprzedażowy VIPOS ma na celu usprawnienie współpracy handlowej Stron, dzięki umożliwieniu Użytkownikowi, przez Operatora, dostępu - za pośrednictwem internetu - do informacji posiadanych przez SUMA i usług przez niego świadczonych w zakresie i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  - Po przez informacje i usługi określone powyżej w § 15 rozumie się:
  a) udostępnianie informacji dotyczących towarów oferowanych do sprzedaży przez Operatora oraz dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez   Operatora, na podstawie zamówienia Użytkownika;
  b) udostępnianie wybranych informacji dotyczących zamówień złożonych przez Użytkownika w Dziale Handlowym, w tym śledzenie statusu zamówienia;
  c) udostępnianie wybranych informacji dotyczących przewozu towarów nabytych przez Użytkownika od Operatora-informacja o wysyłce.
  d) udostępnianie wybranych informacji zawartych w komputerowym systemie Operatora, dotyczących dokonanych przez Użytkownika płatności z tytułu zawartych z Operatorem umów sprzedaży oraz historii rozrachunków Stron.
  - SUMA - w miarę możliwości i potrzeb - dążyć będzie do rozszerzania zakresu informacji i usług udostępnianych w serwisie internetowym. W związku z tym, SUMA zastrzega sobie prawo do dokonania, w dowolnym czasie zmiany zakresu udostępnianych informacji i świadczonych usług. Zmiana taka nie wpływa na wynikające z niniejszego regulaminu obowiązki Stron i sposób ich wykonania.
  - SUMA oświadcza, iż korzystanie z jakichkolwiek usług, czy informacji możliwe będzie tylko na podstawie przyznanego Użytkownikowi w wykonaniu niniejszej Umowy - Loginu, wprowadzanego przez Użytkownika na udostępnionej przez SUMA stronie internetowej.
  - SUMA może uzależnić wykonanie usługi, bądź udzielenie informacji, a zwłaszcza realizację zamówienia - z uwzględnieniem zasad Regulaminu od uzyskania przez handlowca SUMA, telefonicznego potwierdzenia danej czynności pod numerem telefonu podanym przez Partnera w zawartej umowie.
  - SUMA nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Partnera Loginu niepowołanym osobom trzecim.
 17. Sposób odbioru zamówionych Produktów:
  - Sposób odbioru określa Partner Handlowy w zamówieniu:
  a) Osobiście z określonego punktu handlowego SUMA.
  b) Poprzez wysyłkę dokonaną przez przewoźnika wskazanego przez SUMA.
  - Potwierdzeniem odbioru jest pokwitowanie na dokumencie dokonane:
  a) Przy odbiorze osobistym w punktach handlowych przez upoważnionego przedstawiciela Partnera Handlowego na fakturze VAT
  b) Przy wysyłce za pomocą firmy kurierskiej przez upoważnionego przedstawiciela Partnera Handlowego przewoźnikowi SUMA na dokumencie przewozowym
 18. Anulowanie Zamówienia / zwroty
  - Partner handlowy może odstąpić od zamówień realizowanych poprzez sklep internetowy SUMA do 14 dni. Zwrot odbywa się na podstawie "formularza zwrotu" dostępnego w zakładce Moje Zwroty. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania
  -  Produkty objęte promocja  "Okazja cenowa" nie podlegają zwrotowi.
  - Każda zmiana lub wycofanie zamówienia telefonicznego lub za pomocą poczty email powinno być uzasadnione pisemnie i uzgodnione z Działem Handlowym SUMA.
 19. - Zmiana lub wycofanie zamówienia będzie uwzględniane, jeśli nastąpią z winy SUMA lub dostawcy. Zwrot towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po uwzględnieniu i pisemnym potwierdzeniu przez SUMA.
 20. Koszt wysyłki na terenie Polski:
  - Transport z magazynu SUMA realizowany jest przez firmę kurierską UPS Polska.
  - Zgodnie z umową zawartą ze spedytorem, przesyłka zostanie dostarczona zgodnie z zamówioną usługą.
  - SUMA dla realizowanych zamówień  stawki specjalne prezentowane w trakcie składania zamówienia.
 21. Kupiecki limit kredytowy
  - Poniższe zasady przyznawania kupieckich limitów kredytowych przeznaczone są dla wszystkich PARTNERÓW handlowych.
  - Aby otrzymać limit kredytowy wymagane są wcześniejsze 2 faktury rozliczone przelewem, na łączną kwotę minimum 1500 zł, zrobione na przestrzeni roku. Decyduje data wystawienia faktury - 365 dni.
  - W przypadku firm o ugruntowanej pozycji na rynku, limit kredytowy może zostać przyznany z pominięciem tego okresu.
  - Warunkiem koniecznym do uzyskania limitu kredytowego może być  przedstawienie pełnej dokumentacji firmy, pozwalającej na ocenę ryzyka kredytowego wraz z wypełnionym wnioskiem o limit kredytowy (dostępny u handlowca).
  - Klient otrzymuje limit adekwatny do zrobionego obrotu, nie więcej jednak niż 20 tys złoty. Limity powyżej 20 tys. zł przyznawane są przez zewnętrzną firmę ubezpieczeniową.
  - Dokumenty o które może być poproszony Partner Handlowy do rozpatrzenia wniosku o kupiecki limit kredytowy:
  a) Wypełniony wniosek kredytowy na formularzu SUMA (wniosek kredytowy otrzymasz od handlowca SUMA),
  b) Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami i podatkami
  c) Opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący zawierająca datę otwarcia rachunku i obroty za ostatnie 6 miesięcy, wyrażone liczbą cyfr.
  - SUMA zastrzega sobie możliwość żądania ustanowienia zabezpieczenia limitu kredytowego. (np. Weksel in-blanco z deklaracją wekslową, Gwarancje bankowe, Cesja należności)
  - Limit kredytu kupieckiego może być zmniejszony lub cofnięty w odniesieniu do PARTNERÓW, którzy nie płacą swoich zobowiązań w terminie.
  - Utrzymanie limitu kredytowego jest związane z zachowaniem ciągłości zakupów na przestrzeni roku.
  - W przypadku windykacji zewnętrznej limit zostanie trwale cofnięty.
  - W przypadku przeterminowanych płatności, możliwość składania nowych zamówień jest zablokowana.
  - Za termin zapłaty uznawana jest data wpływu środków na rachunek SUMA.
  - Za nieterminową zapłatę SUMA nalicza odsetki ustawowe.
  - W przypadku nie uregulowania not odsetkowych w terminie, sprzedaż do Partnera Handlowego zostaje wstrzymana.
  - W przypadku transakcji mających charakter jednorazowych kontraktów (np. wygrane przetargi) – możliwe jest ustanowienie innych form zabezpieczenia kontraktu.
 22. Warunki serwisowe.
  -Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności naprawy gwarancyjnej. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów lub oczekiwania na części zamienne spoza terenu kraju, okres naprawy może zostać wydłużony.
  - Sprzęt winien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym i musi być kompletny. W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo, a SUMA nie będzie ponosiła odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.
  - W przypadku nie stwierdzenia usterki opisywanej przez Partnera, może zostać pobrana opłata za diagnostykę oraz transport.
  - Nabywca dostarcza towar do serwisu za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na swój koszt.- Warunki przyjęcia towaru do serwisu dostępne są w zakładce "Naprawa-serwis"
  - Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
  a) Zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych SUMA Sp. z o.o. lub producenta,
  b) Samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,
  c) Uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych,
  d) Uszkodzeń mechanicznych, elektrycznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady,
  e) Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru,
  f) Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych,
  g) iż karta gwarancyjna lub faktura zakupu towaru jest niemożliwa do odczytania.
  - Wyłączeniu z gwarancji podlegają:
  a) Nośniki, na których jest dostarczane oprogramowanie,
  b) Towary, których jedyną wadą jest niekompatybilność,
  c) Wady i uszkodzenia towarów powstałe wskutek siły wyższej,
  d) Bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne,
  e) Uszkodzenia towaru związane z niewłaściwą instalacją lub regulacją towaru.
 23. Zachowanie tajemnicy handlowej
  - Wszystkie sprawy związane z dostępem do strefy autoryzowanej objęte zostają tajemnicą handlową.
  - Informacje uzyskane przez Strony w związku z współpracą nie mogą być wykorzystane bez obopólnej zgody Stron dla celów innych niż realizacja niniejszej Umowy.
  - Zasada dochowania tajemnicy handlowej nie obowiązuje w zakresie dochodzenia przez strony roszczeń wynikających z umowy na drodze sądowej.
 24. Siła wyższa
  - Zarówno Partner Handlowy jak i SUMA nie będą odpowiedzialne za nie wywiązanie się z zobowiązań, spowodowane czynnikami będącymi poza ich kontrolą, włączając w to, między innymi, strajki, wojny, rozruchy, pożary, powodzie, epidemie, katastrofy i działania, wynikające z decyzji i praw stanowionych przez organa administracji państwowej.
  - W przypadku zaistnienia siły wyższej Partner Handlowy  i SUMA powinny natychmiast powiadomić pisemnie drugą Stronę o zaistnieniu takich warunków oraz ich przyczynie. Jeżeli przypadek siły wyższej będzie uniemożliwiał kontynuowanie współpracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, to Strony Umowy będą miały prawo rozwiązać umowę.
 25. Okres obowiązywania współpracy
  - Partner Handlowy uzyskuje dostęp do cenników na czas nieokreślony.
  - Strony mają prawo zakończyć współpracę po uprzednim wypowiedzeniu dokonanym na piśmie.
  - Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc - liczony od dnia otrzymania wypowiedzenia. Z upływem okresu wypowiedzenia zobowiązania pieniężne są natychmiast wymagalne.
  - SUMA może deaktywować rejestracje partnera po 3 miesięcznym braku aktywności Partnera Handlowego. Aktywacja następuje poprzez ponowną rejestrację Partnera Handlowego.
  - SUMA może zawiesić współpracę lub ją ograniczyć, jak również wypowiedzieć współpracę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner Handlowy narusza jakikolwiek warunek współpracy, działa na szkodę SUMA lub w sposób naruszający interesy i dobre imię SUMA.
 26. Postanowienia końcowe
  - SUMA ma prawo wprowadzić bez ostrzeżenia dodatkowe warunki sprzedaży dla niektórych Produktów, wynikających z wymagań narzuconych przez producentów, a informacje o tym przekaże w formie komunikatu na stronie www lub w Cenniku SUMA.
  - Odmowa akceptacji tych warunków przez Partnera Handlowego upoważnia SUMA do odmowy przyjmowania zamówień PARTNERA na te produkty.
 27. Wszelkie spory wynikające z warunków będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby SUMA.
 28. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.