Regulamin zakupów w sklepie internetowym VIPOS.PL

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady współpracy pomiędzy SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o (dalej SUMA) a Partnerami Handlowymi w zakresie sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie SUMA.
 2. Partner Handlowy to branżowe firmy zajmujące się odsprzedażą produktów. 
 3. SUMA prowadzi sprzedaż B2B
 4. Partner Handlowy nie może przenosić uprawnień i obowiązków wynikających ze współpracy na osoby trzecie.
 5. Każdorazowe zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją umieszczonych tu Zasad Współpracy Handlowej.
 6. Ceny:
  - Produkty oferowane przez SUMA i ich ceny określone są na stronie  - ważne w dniu dokonywania zakupu.  
  - Wszystkie prezentowane ceny są cenami brutto (zawierają podatek 23%VAT).
  - Podczas składania zamówienie zostanie naliczony koszt transportu. 
  - Ceny jednostkowe nie zawierają kosztów wysyłki czy też kosztu transportu do klienta. 
  - Podawane ceny są cenami w magazynie SUMA w Katowicach.
  - Ceny hurtowe (po upuście)  uwzględniają rabat do odsprzedaży.
  - Ceny hurtowe (po upuście) widoczne są po zalogowaniu i mogą być przeliczane zgonie w indywidualnymi warunkami handlowymi partnera.
  - Ceny promocyjne są widoczne po zalogowaniu.
  - Dostępne cenniki nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.
  - Dostępne cenniki nie jest ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
 7. Partner Handlowy składając zamówienie oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i że działalność ta obejmuje usługi w zakresie objętym ofertą SUMA
 8. Partner Handlowy uzyskuje dostęp do autoryzowanej strefy, w której znajduje się ceny hurtowe.
 9. Od Partnera Handlowego wymagamy samodzielnej obsługi sprzętu przed i po sprzedaży.
 10. Partner Handlowy prowadzi sprzedaż Produktów we własnym imieniu i na własne ryzyko.
 11. Prezentowane urządzenia przeznaczone są do dalszej odsprzedaży.  Strony sprzedaży, działając na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady rzeczy określoną w dziale II Kodeksu Cywilnego w zakresie odpowiedzialności za wady prawne rzeczy sprzedanej.
 12. Strony umowy sprzedaży, działając na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, ograniczają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy określoną w dziale II Kodeksu Cywilnego w sposób : W ramach rękojmi za wady fizyczne Odbiorcy przysługuje wyłącznie uprawnienie do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych. Pozostałe uprawnienia Odbiorcy wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu.
 13. Roszczeniom z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie podlegają: uszkodzone mechanicznie, chemicznie lub termicznie bądź celowo uszkodzone oraz z wywołanymi przez te uszkodzenia wadami - eksploatowane niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją użytkowania bądź z przepisami bezpieczeństwa - niewłaściwie konserwowane lub przechowywane - w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez nieautoryzowany Serwis.
 14. Pomoc  techniczna:
  - Partner Handlowy ma prawo korzystać z wiedzy i porad specjalistów zatrudnionych w SUMA.
  - Pomoc i wsparcie techniczne prowadzone jest tylko do produktów zakupionych w SUMA
  - Pomoc i wsparcie techniczne prowadzone jest w formie telefonicznego wsparcia technicznego lub konsultacji z technikami w lokalnym serwisie w Katowicach.
  - Partner Handlowy na prawo do skorzystania ze odpłatnego wsparcia technicznego w określonej lokalizacji. Koszt takiej usługi zostanie każdorazowo wyceniony indywidualnie.
 15. Zamówienia
  - Zamówienia składane są przez Partnera Handlowego drogą pisemną, ustną lub elektroniczną (system VIPOS). SUMA zastrzega sobie prawo wyboru formy zamówienia składanego przez Partnera Handlowego.
  - SUMA  ma prawo zażądać złożenia zamówienia w formie przez siebie wskazanej, w tym także wyłącznie w formie pisemnej.
  - W przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty e-mail i braku potwierdzenia telefonicznego, zamówienie nie zostanie zrealizowane. 
  - zamówienia na podstawie Loginu do - nie ma obowiązku badania czy osoba dokonująca telefonicznego potwierdzenia zamówienia jest do tego upoważniona.
  - Za zgodą stron poszczególne zamówienia mogą być realizowane na warunkach innych niż określone niniejszym regulaminem i dlatego dla każdej transakcji obowiązujące są ceny i warunki płatności wskazane na fakturze.
  - Otrzymanie przez SUMA zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem, chyba, że z przyczyn niezależnych, nie może zrealizować całości lub części zamówienia. W tym wypadku Partner Handlowy zostanie niezwłocznie powiadomiony.
  - Termin realizacji zamówienia określa SUMA, mając na uwadze aktualny stan magazynowy, jak i praktyczną możliwość jak najszybszego sprowadzenia produktu.
 16. System sprzedaży VIPOS
  - System sprzedażowy VIPOS ma na celu usprawnienie współpracy handlowej Stron, dzięki umożliwieniu Użytkownikowi, przez Operatora, dostępu - za pośrednictwem internetu - do informacji posiadanych przez SUMA i usług przez niego świadczonych w zakresie i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  - Po przez informacje i usługi określone powyżej w § 15 rozumie się:
  a) udostępnianie informacji dotyczących towarów oferowanych do sprzedaży przez Operatora oraz dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez   Operatora, na podstawie zamówienia Użytkownika;
  b) udostępnianie wybranych informacji dotyczących zamówień złożonych przez Użytkownika w Dziale Handlowym, w tym śledzenie statusu zamówienia;
  c) udostępnianie wybranych informacji dotyczących przewozu towarów nabytych przez Użytkownika od Operatora-informacja o wysyłce.
  d) udostępnianie wybranych informacji zawartych w komputerowym systemie Operatora, dotyczących dokonanych przez Użytkownika płatności z tytułu zawartych z Operatorem umów sprzedaży oraz historii rozrachunków Stron.
  - SUMA - w miarę możliwości i potrzeb - dążyć będzie do rozszerzania zakresu informacji i usług udostępnianych w serwisie internetowym. W związku z tym, SUMA zastrzega sobie prawo do dokonania, w dowolnym czasie zmiany zakresu udostępnianych informacji i świadczonych usług. Zmiana taka nie wpływa na wynikające z niniejszego regulaminu obowiązki Stron i sposób ich wykonania.
  - SUMA oświadcza, iż korzystanie z jakichkolwiek usług, czy informacji możliwe będzie tylko na podstawie przyznanego Użytkownikowi w wykonaniu niniejszej Umowy - Loginu, wprowadzanego przez Użytkownika na udostępnionej przez SUMA stronie internetowej. 
  - SUMA może uzależnić wykonanie usługi, bądź udzielenie informacji, a zwłaszcza realizację zamówienia - z uwzględnieniem zasad Regulaminu od uzyskania przez handlowca SUMA, telefonicznego potwierdzenia danej czynności pod numerem telefonu podanym przez Partnera w zawartej umowie. 
  - SUMA nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Partnera Loginu niepowołanym osobom trzecim.
 17. Sposób odbioru zamówionych Produktów:
  - Sposób odbioru określa Partner Handlowy w zamówieniu:
  a) Osobiście z określonego punktu handlowego SUMA.
  b) Poprzez wysyłkę dokonaną przez przewoźnika wskazanego przez SUMA.
  - Potwierdzeniem odbioru jest pokwitowanie na dokumencie dokonane:
  a) Przy odbiorze osobistym w punktach handlowych przez upoważnionego przedstawiciela Partnera Handlowego na fakturze VAT
  b) Przy wysyłce za pomocą firmy kurierskiej przez upoważnionego przedstawiciela Partnera Handlowego przewoźnikowi SUMA na dokumencie przewozowym
 18. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia towaru i płatności. Koszty dostawy widoczne są po zalogowaniu do Sklepu Vipos, w 4 kroku podczas składania zamówienia.
 19. Anulowanie Zamówienia / zwroty
  - Partner handlowy może odstąpić od zamówień realizowanych poprzez sklep internetowy SUMA do 14 dni. Zwrot odbywa się na podstawie "formularza zwrotu" dostępnego w zakładce Moje Zwroty. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania
  -  Produkty objęte promocja  "Okazja cenowa" nie podlegają zwrotowi.
  - Każda zmiana lub wycofanie zamówienia telefonicznego lub za pomocą poczty email powinno być uzasadnione pisemnie i uzgodnione z Działem Handlowym SUMA.
 20. - Zmiana lub wycofanie zamówienia będzie uwzględniane, jeśli nastąpią z winy SUMA lub dostawcy. Zwrot towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po uwzględnieniu i pisemnym potwierdzeniu przez SUMA.
 21. Koszt wysyłki na terenie Polski:
  - Transport z magazynu SUMA realizowany jest przez firmę kurierską UPS Polska.
  - Zgodnie z umową zawartą ze spedytorem, przesyłka zostanie dostarczona zgodnie z zamówioną usługą.
  - SUMA dla realizowanych zamówień  stawki specjalne prezentowane w trakcie składania zamówienia.
 22. Kupiecki limit kredytowy
  - Poniższe zasady przyznawania kupieckich limitów kredytowych przeznaczone są dla wszystkich PARTNERÓW handlowych.
  - Aby otrzymać limit kredytowy wymagane są wcześniejsze 2 faktury rozliczone przelewem, na łączną kwotę minimum 1500 zł, zrobione na przestrzeni roku. Decyduje data wystawienia faktury - 365 dni.
  - W przypadku firm o ugruntowanej pozycji na rynku, limit kredytowy może zostać przyznany z pominięciem tego okresu.
  - Warunkiem koniecznym do uzyskania limitu kredytowego może być  przedstawienie pełnej dokumentacji firmy, pozwalającej na ocenę ryzyka kredytowego wraz z wypełnionym wnioskiem o limit kredytowy (dostępny u handlowca).
  - Klient otrzymuje limit adekwatny do zrobionego obrotu, nie więcej jednak niż 20 tys złoty. Limity powyżej 20 tys. zł przyznawane są przez zewnętrzną firmę ubezpieczeniową.
  - Dokumenty o które może być poproszony Partner Handlowy do rozpatrzenia wniosku o kupiecki limit kredytowy:
  a) Wypełniony wniosek kredytowy na formularzu SUMA (wniosek kredytowy otrzymasz od handlowca SUMA),
  b) Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami i podatkami
  c) Opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący zawierająca datę otwarcia rachunku i obroty za ostatnie 6 miesięcy, wyrażone liczbą cyfr.
  - SUMA zastrzega sobie możliwość żądania ustanowienia zabezpieczenia limitu kredytowego. (np. Weksel in-blanco z deklaracją wekslową, Gwarancje bankowe, Cesja należności)
  - Limit kredytu kupieckiego może być zmniejszony lub cofnięty w odniesieniu do PARTNERÓW, którzy nie płacą swoich zobowiązań w terminie.
  - Utrzymanie limitu kredytowego jest związane z zachowaniem ciągłości zakupów na przestrzeni roku.
  - W przypadku windykacji zewnętrznej limit zostanie trwale cofnięty.
  - W przypadku przeterminowanych płatności, możliwość składania nowych zamówień jest zablokowana.
  - Za termin zapłaty uznawana jest data wpływu środków na rachunek SUMA.
  - Za nieterminową zapłatę SUMA nalicza odsetki ustawowe.
  - W przypadku nie uregulowania not odsetkowych w terminie, sprzedaż do Partnera Handlowego zostaje wstrzymana.
  - W przypadku transakcji mających charakter jednorazowych kontraktów (np. wygrane przetargi) – możliwe jest ustanowienie innych form zabezpieczenia kontraktu.
 23. Warunki serwisowe.
  -Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności naprawy gwarancyjnej. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów lub oczekiwania na części zamienne spoza terenu kraju, okres naprawy może zostać wydłużony.
  - Sprzęt winien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym i musi być kompletny. W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo, a SUMA nie będzie ponosiła odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.
  - W przypadku nie stwierdzenia usterki opisywanej przez Partnera, może zostać pobrana opłata za diagnostykę oraz transport.
  - Nabywca dostarcza towar do serwisu za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na swój koszt.- Warunki przyjęcia towaru do serwisu dostępne są w zakładce "Naprawa-serwis"
  - Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
  a) Zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych SUMA Sp. z o.o. lub producenta,
  b) Samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,
  c) Uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych,
  d) Uszkodzeń mechanicznych, elektrycznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady,
  e) Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru,
  f) Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych,
  g) iż karta gwarancyjna lub faktura zakupu towaru jest niemożliwa do odczytania.
  - Wyłączeniu z gwarancji podlegają:
  a) Nośniki, na których jest dostarczane oprogramowanie,
  b) Towary, których jedyną wadą jest niekompatybilność,
  c) Wady i uszkodzenia towarów powstałe wskutek siły wyższej,
  d) Bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne,
  e) Uszkodzenia towaru związane z niewłaściwą instalacją lub regulacją towaru.
 24. Zachowanie tajemnicy handlowej
  - Wszystkie sprawy związane z dostępem do strefy autoryzowanej objęte zostają tajemnicą handlową.
  - Informacje uzyskane przez Strony w związku z współpracą nie mogą być wykorzystane bez obopólnej zgody Stron dla celów innych niż realizacja niniejszej Umowy.
  - Zasada dochowania tajemnicy handlowej nie obowiązuje w zakresie dochodzenia przez strony roszczeń wynikających z umowy na drodze sądowej.
 25. Siła wyższa
  - Zarówno Partner Handlowy jak i SUMA nie będą odpowiedzialne za nie wywiązanie się z zobowiązań, spowodowane czynnikami będącymi poza ich kontrolą, włączając w to, między innymi, strajki, wojny, rozruchy, pożary, powodzie, epidemie, katastrofy i działania, wynikające z decyzji i praw stanowionych przez organa administracji państwowej.
  - W przypadku zaistnienia siły wyższej Partner Handlowy  i SUMA powinny natychmiast powiadomić pisemnie drugą Stronę o zaistnieniu takich warunków oraz ich przyczynie. Jeżeli przypadek siły wyższej będzie uniemożliwiał kontynuowanie współpracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, to Strony Umowy będą miały prawo rozwiązać umowę.
 26. Okres obowiązywania współpracy
  - Partner Handlowy uzyskuje dostęp do cenników na czas nieokreślony.
  - Strony mają prawo zakończyć współpracę po uprzednim wypowiedzeniu dokonanym na piśmie.
  - Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc - liczony od dnia otrzymania wypowiedzenia. Z upływem okresu wypowiedzenia zobowiązania pieniężne są natychmiast wymagalne.
  - SUMA może deaktywować rejestracje partnera po 3 miesięcznym braku aktywności Partnera Handlowego. Aktywacja następuje poprzez ponowną rejestrację Partnera Handlowego.
  - SUMA może zawiesić współpracę lub ją ograniczyć, jak również wypowiedzieć współpracę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner Handlowy narusza jakikolwiek warunek współpracy, działa na szkodę SUMA lub w sposób naruszający interesy i dobre imię SUMA.
 27. Postanowienia końcowe
  - SUMA ma prawo wprowadzić bez ostrzeżenia dodatkowe warunki sprzedaży dla niektórych Produktów, wynikających z wymagań narzuconych przez producentów, a informacje o tym przekaże w formie komunikatu na stronie www lub w Cenniku SUMA.
  - Odmowa akceptacji tych warunków przez Partnera Handlowego upoważnia SUMA do odmowy przyjmowania zamówień PARTNERA na te produkty.
 28. Wszelkie spory wynikające z warunków będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby SUMA.
 29. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.